Oferta szkoleniowa Materiały szkoleniowe
Oferta szkoleniowa
ofertaSłużymy wiedzą, która ułatwia funkcjonowanie w biznesie.

Zarządzasz flotą pojazdów lub posiadasz pojazdy będące przedmiotem obrotu - co musisz wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, żeby efektywnie zarządzać kosztami ubezpieczenia, uniknąć wysokich kar za niespełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia oraz świadomie korzystać z ochrony ubezpieczeniowej ?

 •  na czym polega ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu OC,
 • kto jest posiadaczem pojazdu mechanicznego, zobowiązanym do zawarcia umowy ubezpieczenia OC (właściciel a posiadacz zależny, leasingodawca i leasingobiorca, bank i kredytobiorca, dealer, podmiot trudniący się obrotem pojazdami używanymi i inne przypadki posiadania),
 • pojęcie pojazd mechaniczny w rozumieniu przepisów normujących obowiązkowe ubezpieczenie OC,
 • umowa ubezpieczenia krótkoterminowego-kto i w jakich sytuacjach może ją zawrzeć (ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów będących przedmiotem obrotu),
 • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC i tzw. automatyczne zawarcie umowy na kolejny 12-to miesięczny okres,
 • kiedy powstaje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia i sankcje za niespełnienie tego obowiązku,
 • nabycie i zbycie pojazdu mechanicznego, zmiana posiadania pojazdu bez zmiany własności-skutki dla umowy ubezpieczenia,
 •  zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza nie będącego właścicielem pojazdu (np. przez leasingobiorcę, kredytobiorcę, użytkownika, komisanta
 • obowiązki zbywcy i nabywcy pojazdu mechanicznego,
 • wyrównywanie okresu ubezpieczenia w ramach floty pojazdów w celu uproszczenia obsługi kosztów ubezpieczenia dotyczących poszczególnych pojazdów,
 • rozwiązanie umowy ubezpieczenia, zmiana ubezpieczyciela, kilka umów ubezpieczenia OC w tym samym okresie i dot. tych samych pojazdów-jak unikać kosztownych błędów,
 • ubezpieczenie OC, a zespół pojazdów lub pojazdy złączone w celu holowania,
 •  wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 • zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy w rozwiązaniu istniejących problemów. Kontakt tel. 22 501 69 69

Powered by itis