Aktualności Struktura Statut Członkowie Współpraca Opracowania Piszą o nas Dołącz do nas Kontakt
Współpraca
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją powołaną w 1990 r., aktualny zakres jego zadań określony został ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) Podstawowym zadaniem Funduszu jest zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne za szkody w mieniu i na osobie powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie opisanym w ustawie.
Więcej informacji na  http://www.ufg.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Powstanie Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych datuje się na rok 1995 r. w ramach nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 96 poz. 478). W trakcie prac nowelizacyjnych powstała koncepcja funkcjonowania urzędu, który by chronił interesy najsłabszych podmiotów na rynku - konsumentów usług ubezpieczeniowych w zderzeniu z zakładami ubezpieczeń dysponującymi znacznie wyższymi środkami i wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.
Więcej informacji na http://www.rzu.gov.pl/

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka

Izba zrzesza podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z ubezpieczeniami i obsługą ryzyka. Do zadań Izby, określonych statutem należy reprezentowanie i ochrona gospodarczych interesów członków Izby, Pomoc członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, Przygotowania i realizacja wspólnych przedsięwzięć, szczególnie w zakresie wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby, opiniowania projektów legislacyjnych z zakresu ubezpieczeń i obsługi ryzyka, kształcenia i doskonalenia zawodowego, upowszechniania osiągnięć oraz kształtowania dobrych zwyczajów w działalności gospodarczej, a także kształtowania i popularyzacji właściwych norm etycznych, a także reprezentowanie interesów członków Izby na rynkach zagranicznych oraz prowadzenie wszechstronnej działalności w celu integracji członków Izby.
Więcej informacji na http://www.igu.org.pl/

Polski Związek Motorowy

W roku 2001 Polski Związek Motorowy święcił Złoty Jubileusz. Pół wieku temu doszło bowiem do połączenia Automobilklubu Polski i Polskiego Związku Motocyklowego, z których wywodzi się obecnie działając organizacja. Od ponad 50 lat PZM działa na rzecz krzewienia wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej, promuje podnoszenie bezpieczeństwa na drogach oraz przyczynia się do rozwoju masowego i wyczynowego sportu motorowego. PZM jest również aktywny w obszarze krajowej, zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej, a także działa na rzecz ochrony zabytków i tradycji motoryzacji oraz ochrony praw i interesów zmotoryzowanych.
Więcej informacji na http://www.pzm.pl/

Rada Rozwoju Rynku Finansowego

Utworzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego przez Ministra Finansów realizuje postulat udziału szeroko rozumianego środowiska rynku finansowego w odniesieniu do konsultacji rynkowych w zakresie kształtowanie polityki wobec rynku finansowego. Rada jest płaszczyzną wymiany poglądów wzmacniająca udział instytucji rynku finansowego w stanowieniu ram prawnych dla działania mechanizmów. Skład Rady, ze względu na charakter tego forum i reprezentatywność, obejmuje przedstawicieli uczestników rynku finansowego, w tym także instytucji nadzorujących ten rynek.
Więcej informacji na www.mf.gov.pl

Powered by itis