Aktualności Struktura Statut Członkowie Współpraca Opracowania Piszą o nas Dołącz do nas Kontakt
Statut stowarzyszenia
Tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 2/2007 podjętą na zebraniu założycieli w dniu 16.07.2007 roku
oraz uchwałą nr 8/2007 podjętą na zebraniu założycieli w dniu 03.09.2007

statut
Rozdział I
Przepisy ogólne

Art.1
§ 1.Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie dla rozwoju ubezpieczeń komunikacyjnych i rynku motoryzacyjnego „Pro Motor”. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w postaci „Pro Motor” lub pełnej nazwy w językach obcych.
§ 2.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) i niniejszego Statutu.
§ 3.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i politycznie neutralnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną.
§ 4.Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym przedmiocie działania.
§ 6.Stowarzyszenie założone jest na czas nieokreślony i może być rozwiązane w przypadkach określonych w ustawie i niniejszym Statucie.
§ 7.Stowarzyszenie zatrudnia pracowników do prowadzenia swoich spraw, w tym osobę kierującą bieżącą pracą biura Stowarzyszenia.


Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji


Art. 2
§ 1.Celem Stowarzyszenia jest:
 • Skuteczne reprezentowanie interesów środowisk, związanych z rynkiem Ubezpieczeniowym, w procesach legislacyjnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej i rynku motoryzacyjnego.
 • Reprezentowanie uzasadnionych interesów majątkowych i niemajątkowych członków, wobec organów władzy i administracji państwowej, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, izb, przedsiębiorców i osób fizycznych w granicach wynikających z przedmiotu działania stowarzyszenia i obowiązujących przepisów.
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz dobrych praktyk i uczciwej konkurencji w zakresie będącym przedmiotem aktywności stowarzyszenia.
 • Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i organizacjami w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i kultury w ruchu drogowym.
 • Inicjowanie i koordynacja współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Zwiększanie społecznej świadomości w zakresie szeroko rozumianych ubezpieczeń komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego i motoryzacyjnego.
 • Popularyzacja wiedzy o ryzyku, metodach przeciwdziałania jego realizacji oraz roli i zadaniach ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Działanie na rzecz podnoszenia jakości produktów i usług ubezpieczeniowych.
 • Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

  § 2.Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

 • Uczestniczenie, na różnych etapach procesów legislacyjnych, w pracach nad tworzeniem rozwiązań prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej i rynku motoryzacyjnego oraz koordynowanie współpracy w tym zakresie.
 • Inicjowanie rozwiązań prawnych w zakresie określonym w pkt 1.
 • Współdziałanie z osobami, organizacjami oraz stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie służącym realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności z Polskim Związkiem Motorowym, PIU, UFG, PBUK, IGUiOR, Rzecznikiem ubezpieczonych.
 • Monitorowanie trendów i rozwiązań międzynarodowych w celu implementacji najlepszych rozwiązań i wzorców, adekwatnych do społeczno-gospodarczej rzeczywistości.
 • Działanie na rzecz zapewnienia racjonalnej ochrony interesów konsumentów produktów i usług ubezpieczeniowych w sposób gwarantujący jednoczesne respektowanie ekonomicznych celów działania dostawców tych produktów i usług oraz podmiotów z nimi związanych.
 • Inicjowanie nowoczesnych i uniwersalnych (globalnych) rozwiązań organizacyjnych w zakresie likwidacji szkód w celu: -sprostania wymogom prawa w zakresie szybkości postępowania, -ograniczania kosztów likwidacji, -podnoszenia poziomu likwidacji technicznej i merytorycznej.
 • Badanie rynku motoryzacyjnego, jego potencjału ubezpieczeniowego i ocena ryzyka ubezpieczeniowego. Wykonywanie w tym zakresie ocen, ekspertyz i wydawanie opinii oraz tworzenie założeń do programów prewencyjnych.
 • Inicjowanie nowoczesnych rozwiązań dla przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Organizowanie szkoleń, seminariów, kursów, warsztatów naukowych i konferencji obejmujących problematykę pozostającą w zainteresowaniu Stowarzyszenia, w tym szkoleń podnoszących poziom wiedzy:
  -kadry zarządzającej ubezpieczeniami komunikacyjnymi i likwidacją szkód,
  -osób opracowujących ogólne warunki dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych,
  -underwriterów,
  -likwidatorów,
 • Działalność edukacyjną adresowaną szczególnie do przedsiębiorców i posiadaczy pojazdów.
 • Działalność wydawniczą w zakresie łączącym problemy ubezpieczeń komunikacyjnych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rynku motoryzacyjnego,
 • Wspieranie prac badawczych i naukowych w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia poprzez przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w tym zakresie.


  Rozdział III
  Członkowie Stowarzyszenia


  Art.3
  § 1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
  § 2.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do społecznego działania w zakresie celów Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień Statutu i bieżącego opłacania składek członkowskich. Członkiem stowarzyszenia może być cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  § 3.Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna przyczyniająca się do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia poprzez wspieranie jego działalności pomocą finansową lub rzeczową. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny.
  § 4.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia, posiada zasługi dla rozwoju ubezpieczeń lub rynku motoryzacyjnego.
  § 5.Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanego, poparty przez dwóch członków zwyczajnych. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia potwierdzane jest zainteresowanemu przez Zarząd na piśmie, listem poleconym, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały w tym przedmiocie. Założyciele Stowarzyszenia, wymienieni we wniosku składanym przez komitet założycielski do sądu rejestrowego, stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
  § 6.Status członka honorowego nadaje osobie fizycznej Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków zwyczajnych.

  Art.4
  § 1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • rozwiązania Stowarzyszenia,
 • śmierci członka lub ustania bytu osoby prawnej,
 • dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa,
 • utraty praw publicznych,
 • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • wykluczenia.
  § 2.Wykreślenie członka Stowarzyszenia z listy członków, na skutek przyczyn określonych w § 1. pkt 2, 4 lub 5, następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
  § 2.W przypadku, o którym mowa w § 1. pkt 3, członkostwo ustaje z dniem doręczenia decyzji o zrzeczeniu się złożonej na piśmie osobiście przez członka lub listem poleconym, chyba że członek wskazał inną datę zrzeczenia się członkostwa.
  § 3.Członek Stowarzyszenia może być z niego wykluczony, jeżeli uporczywie nie wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków, w szczególności nie opłaca składki lub w sposób rażący narusza interesy Stowarzyszenia, a także w przypadku, gdy jego postawa lub działalność zagrażałaby dobremu imieniu lub wizerunkowi Stowarzyszenia.
  § 4.Wykluczenie członka zwyczajnego lub wspierającego ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu. Uchwała o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia winna zawierać uzasadnienie na piśmie i winna być przekazana zainteresowanemu listem poleconym w terminie 14 dni od daty jej podjęcia wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na posiedzeniu, którego termin przypada nie wcześniej, niż 30 dni po dacie podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie wykluczenia członka, podjęta zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, jest ostateczna, a za datę wykluczenia uznaje się wówczas datę uchwały Zarządu w tym przedmiocie.
  § 5.Wykluczenie honorowego członka Stowarzyszenia następuje na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia.

  Art.5
  § 1.Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze a ponadto prawo do:
 • udziału w Zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia,
 • wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • korzystania z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
  § 2.Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
 • przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał organów statutowych,
 • współdziałania w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • regularnego i terminowego płacenia składek członkowskich,
 • przestrzegania zasad etyki w działalności na rzecz Stowarzyszenia oraz dbania o jego dobre imię.
  § 3.Członkowie wspierający i honorowi mają prawa, o których mowa w § 1. pkt 2 i 3, a ponadto członkowie honorowi mogą być zaproszeni do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i Walnego Zgromadzenia Członków oraz być członkami Rady Programowej.
  § 4.Członkowie wspierający i honorowi nie wnoszą na rzecz Stowarzyszenia składki członkowskiej.


  Rozdział IV
  Władze Stowarzyszenia

  Art.6
  § 1.Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Rada Programowa,
 • Komisja Rewizyjna. § 2.Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa dwa lata. § 3. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Radzie Programowej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w wyniku wyborów uzupełniających.

  Art. 7

  § 1.Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
  § 2.Prawo i obowiązek udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje każdemu członkowi Stowarzyszenia.
  § 3.Walne Zgromadzenie Członków odbywa się co najmniej dwa razy w roku, nie później niż do końca maja i do końca listopada.
  § 4.Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie zwołuje się poprzez wysłanie zawiadomienia listem poleconym oraz wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia na co najmniej dwa tygodnie przed terminem zebrania.

  Art. 8
  § 1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 • uchwalanie i zmiana Statutu Stowarzyszenia,
 • uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, przedstawionego przez Radę Programową,
 • decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji i Stowarzyszeń,
 • zatwierdzanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
 • wybór i odwołanie Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminu Zgromadzenia, Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
  § 2.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, członków obecnych na Zgromadzeniu.
  § 3.Uchwalenie i zmiana statutu, wykluczenie członka honorowego, odwołanie członka Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów, członków obecnych na Zgromadzeniu.
  § 4.Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

  Art. 9

  § 1.Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.
  § 2.Zarząd składa się z Przewodniczącego i co najmniej dwóch Wiceprzewodniczących, z których jeden pełni ponadto funkcję Sekretarza. Przewodniczącego powołuje Walne Zgromadzenie Członków z pośród kandydatów zgłoszonych przez członków. Wiceprzewodniczących powołuje Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Przewodniczącego. Sekretarz jest wyznaczany przez Przewodniczącego.
  § 3. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych zgodnie z regulaminem Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego lub przez wyznaczonego przez niego Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
  § 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

  Art. 10
  Do kompetencji Zarządu należy:
 • bieżące kierowanie działaniami Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • inicjowanie i organizowanie działalności gospodarczej i zarządzanie tą działalnością,
 • dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i celów statutowych Stowarzyszenia.
 • proponowanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich,
 • opracowywanie projektów regulaminów władz Stowarzyszenia,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
 • uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających ze Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 • zatrudnianie pracowników, w tym osoby kierującej bieżącą pracą biura Stowarzyszenia.

  Art. 11

  § 1.Rada Programowa Stowarzyszenia składa się z co najmniej 5 członków.
  § 2.Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
  § 3.Rada Programowa działa na podstawie niniejszego Statutu i regulaminu Rady Programowej uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
  § 4.Do zadań Rady Programowej należy:
 • opracowanie założeń programu działania Stowarzyszenia i jego aktualizacja,
 • okresowe opiniowanie realizacji celów Stowarzyszenia i przedstawianie opinii Walnemu Zgromadzeniu Członków,
 • inicjowanie nowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 • opiniowanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
 • służenie głosem doradczym Walnemu Zgromadzeniu Członków i Zarządowi.
  § 5. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

  Art. 12

  § 1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z co najmniej 3 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
  § 2.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzanie doraźnych, problemowych i rocznych kontroli działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej pod kątem gospodarności, zgodności z przepisami prawa, Statutu i uchwałami,
 • kontrola realizacji uchwał władz Stowarzyszenia,
 • przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wyników kontroli i wniosków pokontrolnych,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
  § 3.Komisja Rewizyjna ma prawo żądać przedstawienia dokumentów z zakresu działalności Stowarzyszenia oraz żądania wyjaśnień od Zarządu Stowarzyszenia.
  § 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.


  Rozdział V
  Majątek Stowarzyszenia


  Art. 13
  § 1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe.
  § 2.Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie,
 • dochody z majątku,
 • darowizny i dotacje,
 • spadki,
 • dochody z ofiarności publicznej,
  § 3.W sprawach majątkowych do składania oświadczeń z zakresu praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnieni są działający łącznie Przewodniczący Stowarzyszenia i Wiceprzewodniczący lub dwóch Wiceprzewodniczących.
  § 4.Zarząd może upoważnić osobę kierującą bieżącą pracą biura Stowarzyszenia, o której mowa w art. 10 pkt 12 do składania oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia. Szczegółowy zakres udzielonego umocowania, okres, na jaki jest ono udzielone oraz tryb jego wcześniejszego odwołania określa upoważnienie wydane w formie uchwały Zarządu.


  Rozdział VI
  Przepisy końcowe


  Art. 14
  Likwidacja Stowarzyszenia, po rozwiązaniu na podstawie własnej uchwały, następuje zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 • Powered by itis